Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 25.04.2024, ora  10:00

Prin Dispoziția nr. 122/16.04.2024 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 25.04.2024, ora  10:00

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 93/2024 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2024 pe cele două secțiuni;

Proiect de hotărâre nr. 94/2024 pentru aprobarea rectificării a III -a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2024;

Proiect de hotărâre nr. 95/2024 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 96/2024 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 97/2024 pentru rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 91/2024 pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 285/2023 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2024;

Proiect de hotărâre nr. 98/2024 privind aprobarea acordării de sume cu titlu de finanțare nerambursabilă pentru activități de tineret unor persoane juridice conform Legii nr. 350/2005 de la bugetul județului Buzău în anul 2024;

Proiect de hotărâre nr. 99/2024 privind aprobarea cofinanțării Concursului Național pentru elevi cu deficiențe de vedere și a Concursului Național pentru elevi cu deficiențe auditive, 15 – 18 mai 2024 Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 100/2024 privind aprobarea coorganizării de către Consiliul Județean Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău a evenimentului „Zilele Spitalului Județean de Urgență Buzău – 50 de ani de medicină și dăruire Buzău”, 30 – 31 mai 2024;

Proiect de hotărâre nr. 101/2024 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei pentru protecția copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 102/2024 pentru aprobarea formei actualizate II a componenței echipei intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, respectiv a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia;

Proiect de hotărâre nr. 103/2024 pentru aprobarea formei actualizate II a componenței echipei intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin muncă, respectiv a Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia;

Proiect de hotărâre nr. 104/2024 privind stabilirea modalității de negociere în cadrul procedurii de cumpărare de către Județul Buzău a unui teren proprietatea Societății RER Ecologic Group SRL;

Proiect de hotărâre nr. 105/2024 pentru atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe construite din imobilul proprietate publică a județului Buzău, strada Simila nr. 19, Instituției Prefectului – Județul Buzău – formă actualizată II;

Proiect de hotărâre nr. 106/2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 38/2024 privind darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a imobilului proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 40;

Proiect de hotărâre nr. 107/2024 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea Unității Administrativ – Teritoriale – comuna Vadu Pașii prin Consiliul local al comunei Vadu Pașii pentru unele tronsoane din DJ 203K aflat în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău în scopul realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale, comuna Vadu Pașii – satele aparținătoare Băjani, Focșănei, Gura Câlnăului, Scurtești, Stăncești și Vadu Pașii, județul Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 108/2024 pentru aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Sănătate, Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor sprijinite prin POR 2014 – 2020 – operațiuni etapizate, cod apel: PS/313/PS_P1/RS04.5/PS_P1_RSO4.5_A2, COD SMIS 322918;

Proiect de hotărâre nr. 109/2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare;

Proiect de hotărâre nr. 110/2024 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP);

Proiect de hotărâre nr. 111/2024 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 112/2024 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 113/2024 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 114/2024 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 04, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 142/04.01.2024;

Proiect de hotărâre nr. 115/2024 privind aprobarea emiterii licențelor de traseu pentru traseele aferente grupei 05 din Programul județean de transport și aprobarea tarifelor de călătorie pentru efectuarea serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate pentru traseele aferente grupei 05, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr.6069/29.03.2024;

II.RAPOARTE, INFORMĂRI:

Raport privind activitatea autorității publice judeţene în anul 2023;

Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023;

Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău Petre Aurelian-Robert pentru anul 2023;

Raport de activitate al Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău Rache Aurelian Felix pentru anul 2023;

Informare privind rezultatul evaluării activității desfășurate în anul 2023 de managerii Muzeului Județean Buzău, Teatrului „George Ciprian” Buzău și Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău.