Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 30.03.2023, ora 10:00

Prin Dispoziția nr. 112/23.03.2023 Consiliul județean Buzău este convocat în sedință ordinară în data de 30.03.2023, ora  10:00

Ordinea de zi:

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 61/2023 pentru modificarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028 și a Listei stațiilor pentru grupa de trasee 04

Proiect de hotărâre nr. 63/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022- formă actualizată 2

Proiect de hotărâre nr. 64/2023 privind suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 65/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 66/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 67/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 68/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 69/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 70/2023 pentru aprobarea cofinanțării de către Consiliul Județean Buzău a etapei naționale a Olimpiadei „Tehnologii” – domeniul Mecanică, a Concursului pe meserii – calificarea profesională Sudor și a Concursului „Educație rutieră – educație pentru viață”

Proiect de hotărâre nr. 71/2023 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău la organizarea și desfășurarea evenimentului „185 de ani de tradiție pedagogică”, aprilie 2023

Proiect de hotărâre nr. 72/2023 privind aprobarea dării în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău a terenului proprietate publică a județului Buzău, situat în orașul Pătârlagele, Sibiciu de Sus

Proiect de hotărâre nr. 73/2023 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a orașului Pătârlagele în proprietatea publică a județului Buzău a unui teren în suprafață de 2153 mp.

Proiect de hotărâre nr. 74/2023 privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe construite din imobilul proprietate publică a judeţului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Simila nr. 19 Instituţiei Prefectului – Județul Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Cochirleanca a unor tronsoane din drumul județean DJ 220, situate în intravilanul satelor Boboc și Cochirleanca, comuna Cochirleanca

Proiect de hotărâre nr. 76/2023 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Zărnești a unui tronson din drumul județean DJ 220, situat în intravilanul satului Fundeni, comuna Zărnești

Proiect de hotărâre nr. 77/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km.0+000-5+500, Satul Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 78/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 79/2023 privind aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 80/2023 pentru aprobarea modificării denumirii și capacității unor unități rezidențiale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 81/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 82/2023 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 83/2023 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a contului de profit și  pierdere, repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2022 precum  și  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău  pentru anul 2023

II.RAPOARTE

Raport privind activitatea desfăşurată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău în anul 2022

Raport anual privind transparența decizională în anul 2022