ANUNȚ PUBLIC: Consiliul Județean Buzău solicită oferte pentru sistemul de gestionare a deșeurilor

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU – UAT JUDEȚUL BUZĂU anunţă necesitatea achizitionării unui teren necesar unor investiții în cadrul Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Buzău (Centru de management integrat al deșeurilor – CMID alcătuit din Tratare mecanico-biologică – MBT, Stație de sortare și 2 stații de compostare).

Orice persoană fizică sau juridică care dorește să înstrăineze un  teren care satisface cerințele cuprinse în documentația de atribuire și care deține un titlu de proprietate valabil, înscris în Cartea Funciară, liber de sarcini, are dreptul de a participa, la procedura pentru cumpărarea terenului. Procedura de achiziție se va desfășura la sediul Consiliului Județean Buzău, mun.Buzău, bld.Nicolae Bălcescu, nr.48, jud. Buzău, unde cei interesați pot obține o copie a documentației de atribuire/caietului de sarcini. De asemenea, acestea pot fi vizualizate și pe site-ul Consiliului Județean Buzău – https://cjbuzau.ro/

Etapele de desfăşurare a procesului de achiziție sunt:

 1. Depunerea și primirea ofertelor la registratura Consiliului Județului Buzău până la data de 15 ianuarie 2024;
 2. Ședința de deschidere a ofertelor, în data de 16 ianuarie 2024;
 3. Evaluarea ofertelor depuse și stabilirea eligibilității;
 4. Evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic și stabilirea unui clasament intermediar;
 5. Evaluarea ofertelor de către un evaluator autorizat;
 6. Negocierea propunerilor financiare;
 7. Desemnarea ofertei câștigătoare.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

 1. Actele de proprietate asupra terenului ofertat;
 2. Încheierea de intabulare emisă de OCPI, care atestă înregistrarea definitivă a drepturilor de proprietate în Cartea Funciara. Documentul se va prezenta în copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul.
 3. Extrasul de Carte Funciara pentru informare (valabil la data depunerii, nu mai vechi de 30 zile calendaristice, cu dovada ca imobilul este/nu este grevat de sarcini sau purtator de alte obligații). – original.
 4. Documente emise de Primaria competentă prin care se confirmă că nu există nicio cerere de restituire în legătură cu imobilul, conform Legii nr. 10/2001, Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000, Legii nr. 247/2005 sau în baza oricărui act normativ care reglementează restituiri de proprietați. Documentul se va prezenta în original.
 5. Declarație pe proprie răspundere care să ateste că terenul nu face obiectul niciunui litigiu. Se va prezenta, în original, formularul nr. 6.
 6. Declarație pe proprie răspundere privind falsul în documente.  Se va prezenta,  în original, formularul nr. 3.
 7. Declarație privind evitarea conflictelor de interese. Se va prezenta, în original, formularul nr. 5.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A TERENULUI:

 1. Suprafață necesară: minim 5 ha – maxim 7 ha arabil;
 2. Regim juridic: extravilan, arabil, proprietate liberă de sarcini;
 3. Zonă: Unități Administrativ Teritoriale- comuna Gălbinași, Poșta Câlnău, Țintești, Vadu – Pașii;
 4. Distanță față de zone de locuit – minim 1000 m;
 5. Terenul să fie amplasat la o distanță de minim 1.000 m față de orice arie protejată (ROSCI sau ROSPA);

Ofertele se vor depune până la data de 15 IANUARIE 2024 inclusiv, ora 16.00, la registratura Consiliului Județean Buzău, în dosar plic închis și sigilat sau prin poștă la adresa Consiliului Județean Buzău, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Plicul va avea menţionat Oferta vânzare teren.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Buzău, Direcția Juridică, persoane de contact – Lăzărescu Iuliean și Baciu Mirela sau telefonic la numerele 0238/714.198, 0238/727988, interior 208 sau 115.

Documentație de atribuire