Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 27 noiembrie 2023, ora 14:00

Prin Dispoziția nr. 382 din 20.11.2023 Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară,  în data de 27 noiembrie 2023, ora 14:00.

Ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 258/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 7

Proiect de hotărâre nr. 259/2023pentru aprobarea rectificării a XII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 260/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău

Proiect de hotărâre nr. 261/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru copii cu Deficiențe Auditive Buzău

Proiect de hotărâre nr. 262/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Proiect de hotărâre nr. 263/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Proiect de hotărâre nr. 264/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 265/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 266/2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 249/2023 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2024 la nivelul Judeţului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 267/2023 aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele din parcul comun al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

Proiect de hotărâre nr. 268/2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații în imobilul proprietate publică a Județului Buzău și administrarea Consiliului Județean Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 3, județul Buzău

Proiect de hotărâre nr. 269/2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020

Proiect de hotărâre nr. 270/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind închiderea temporară a circulației rutiere  pe unele sectoare din drumurile județene

Proiect de hotărâre nr. 271/2023 privind etapizarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 126730, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1,  Operațiunea A – Ambulatorii, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021 – 2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale.

Proiect de hotărâre nr. 272/2023 privind etapizarea proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, cod SMIS 119587, finanțat în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021 – 2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale.

Proiect de hotărâre nr. 273/2023 privind etapizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19”, cod SMIS 151961, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, etapa I, pentru finanțare în etapa a II-a, în cadrul Programului Regional Sud-Est – Sănătate 2021-2027

Proiect de hotărâre nr. 274/2023 privind etapizarea proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”, cod SMIS 116518, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Regional Sud Est 2021 – 2027

Proiect de hotărâre nr. 275/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău”, promovat de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul – cheie1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;

Proiect de hotărâre nr. 276/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 277/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Judeţean Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 278/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 279/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr. 280/2023 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău conform Legii nr. 296/2023

Proiect de hotărâre nr.  281/2023  privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, grupa de trasee 02 din Programul județean de transport, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 5327/14.03.2023.