Divizia 2 Infanterie „Getica”scoate la concurs un număr de 50 de posturi de soldați gradați profesioniști

În garnizoana Buzău, Divizia 2 Infanterie „Getica scoate la concurs un număr de 50 de posturi de soldați gradați profesioniști

Divizia 2 Infanterie „Getica” desfășoară în perioada 07 mai – 03 iunie, o nouă serie de angajare a tinerilor – băieți și fete, pentru încadrarea unui număr de 768de posturi vacante de soldați profesioniști, din care un număr de 50 posturi –  armele tancuri, auto și geniusunt scoase la concurs în cadrul unităților militare subordonate în garnizoana Buzău.

Informații referitoare la oferta profesională, condițiile de recrutare, selecție și repartiție pot fi obținute direct de la unitățile militare pentru care candidații optează, astfel:

 • pentru armele tancuri, auto și geniu – detalii la numărul de telefon: 0792602533;
 • pentru arma auto – detalii la numerele de telefon:0769622665/ 0238432316 int.454.

Procesul de recrutare și selecție se desfășoară după următorul calendar:

 • înscrierea candidaților: 07 mai – 03 iunie;
 • selecția candidaților: 13 mai – 07 iunie;
 • efectuarea examinării medicale în unitățile sanitare militare: 20 mai – 14 iunie;
 • termen final de întocmire a dosarelor de candidat: 02 iulie.

* * *

Condițiile și criteriile generalede recrutare pe care trebuie să le îndeplinească fiecare candidat ce optează pentru dobândirea statutului de soldat profesionist în activitate sunt următoarele:

 1. să aibă cetățenie română și domiciliul în România de cel puțin șase luni (la data începerii anului de învățământ/cursului/programului de formare);
 2. să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea vreunei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de corupție, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. să nu facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituția de învățământ militar sau în programul de formare/instruire va renunța la această calitate;
 4. să nu facă parte din organizații interzise de legislația română și să nu fie membru al unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;
 5. să nu aparțină unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
 6. să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, cu excepția celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situații, să se angajeze în scris că după admiterea la programul de instruire va renunța la această calitate;
 7. pentru candidate – să declare în scris că își asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de selecție se află în stare de graviditate/maternitate;
 8. își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

* * *

Criteriile specificede recrutare a candidaților pentru formarea soldaților profesioniști sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta între 18 ani împliniți, la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani împliniți, la data finalizării programului de instruire;
 2. să fie absolvenți cel puțin ai primilor doi ani de studiu din învățământul liceal, în condițiile prevăzute de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;
 3. să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B și C – pentru candidații care optează pentru arma auto și/sau pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma geniu;
 4. să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunță la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puțin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate;
 5. să fie absolvenți ai învățământului postliceal sau universitar cu licență de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituției de învățământ – candidații care optează pentru profesia de soldat profesionist în arma „aviație”, specialitatea militară „însoțitor de bord – paramedic”;

își exprimă în scris acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, și completează formularul de bază – date personale, prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE