Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru MIERCURI, 29 IUNIE 2022, ora 15:00

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

          ART. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru MIERCURI, 29 IUNIE 2022, ora 15:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 124/23.06.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Teodor Octavian Gheorghiu;

2. Proiect de hotărâre nr. 78/06.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău;

3. Proiect de hotărâre nr. 101/12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău;

            4. Proiect de hotărâre nr. 102/12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău în staţia de sortare de la Vadu Pașii;

5. Proiect de hotărâre nr. 103/13.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare și stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și plantate pentru construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Buzău;

            6. Proiect de hotărâre nr. 117/22.06.2022 pentru aprobarea trecerii bunului – grup sanitar public (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Parcul Crâng, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestuia;

            7. Proiect de hotărâre nr. 118/22.06.2022 privind modificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

                8. Proiect de hotărâre nr. 119/22.06.2022privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.98/26.05.2022 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău;

            9. Proiect de hotărâre nr. 120/22.06.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “reabilitarea și modernizarea a 14 străzi din municipiul Buzău”;

10. Proiect de hotărâre nr. 121/22.06.2022 privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, program finanţat din „Fondul pentru mediu” și aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 122/22.06.2022 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău finantat prin programul Aministratiei Fondului pentru Mediu;

12. Proiect de hotărâre nr. 123/22.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “prelungire rețea canalizare și preluare ape pluviale bulevardul unirii (tronson str. frăsinet – pod Mărăcineni)”;

13. Proiect de hotărâre nr. 125/23.06.2022privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

            14. Proiect de hotărâre nr. 126/23.06.2022 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale  “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunelor Săgeata și Robeasca;

15. Proiect de hotărâre nr. 127/23.06.2022 pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR- în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului  Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) –tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4 și 6, pe teritoriul municipiului Buzău;

            16. Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2022;

          17. Diverse.

ART. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

ART. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol